KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Paragraf 1 :
—————

Klubbens navn er: CURLING CLUB ODIN, forkortet til C.C.O.

Paragraf 2 :
—————

Klubbens hjemsted er VOJENS KOMMUNE.

KLUBBENS FORMÅL

Paragraf 3 :
—————

Klubbens formål er, at fremme curlingsporten i Vojens kommune, ved afholdelse af træning og konkurrencer m.m.

OVERORDNEDE ORGANISATIONER

Paragraf 4 :
—————

Klubben skal være medlem af Dansk Curling Forbund.

MEDLEMSOPTAGELSE

Paragraf 5 :
—————

Som aktivt medlem kan enhver optages, der er amatør i henhold til Dansk Idræts Forbunds amatørreglement. Bestyrelsen har dog ret til at nægte optagelse af een eller flere personer, såfremt der ikke er plads.

Paragraf 6 :
—————

Som passivt medlem kan enhver interesseret optages.

MEDLEMSFORPLIGTELSE

Paragraf 7 :
—————

Ethvert medlem skal, efter bedste evne, arbejde i klubbens interesse.

UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Paragraf 8 :
—————

Udmeldelse skal ske med mindst 30 dages varsel. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

Paragraf 9 :
—————

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er over 1 måned i kontingentrestance, eller ved anden overtrædelse af klubbens love.

Paragraf 10 :
—————-

Et ekskluderet medlem har ret til, at indanke eksklusionen ved den efterfølgende generalforsamling.

Paragraf 11 :
—————-

Eksklusion af et bestyrelsesmedlem og revisor kan kun ske på en generalforsamling.

KONTINGENT

Paragraf 12 :
—————-

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Paragraf 13 :
—————-

Kontingentet skal indbetales på de af klubbens kasserer omdelte indbetalingskort. Er kontingentet ikke indbetalt rettidigt, fortabes retten til at deltage i klubbens arrangementet, indtil den fulde kontingentrestance er berigtiget.

Paragraf 14 :
—————-

Ethvert medlem er personlig ansvarlig for, at kontingentet er betalt.

Paragraf 15 :
—————-

Udgået.

Paragraf 16 :
—————-

Bestyrelsen har ret til, at yde kontingentnedsættelse, samt kontingentfritagelse.

BESTYRELSE

Paragraf 17 :
—————-

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges således:

a) formand
b) kasserer
c) 3 menige bestyrelsesmedlemmer

Paragraf 18 :
—————-

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand + 1 bestyrelsesmedlem i lige årstal, resten i ulige årstal.

Paragraf 19 :
—————-

Bestyrelsen skal stå som aktive medlemmer i klubben.

Paragraf 20 :
—————-

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Paragraf 21 :
—————-

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem varigt udtræder af bestyrelsen, indsætter bestyrelsen en af de valgte suppleanter.

GENERALFORSAMLING

Paragraf 22 :
—————-

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Paragraf 23 :
—————-

Ordinær generalforsamling afholdes senest i maj, og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Paragraf 24 :
—————-

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Paragraf 25 :
—————-

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til paragraf 17 og 18.

a) formand
b) kasserer
c) 3 menige bestyrelsesmedlemmer
d) Suppleanter

6) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7) Eventuelt.

Paragraf 26 :
—————-

Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Paragraf 27 :
—————-

Enhver afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt ét eller flere medlemmer ønsker det, skal afstemningen dog foregå skriftligt. Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal (dette gælder dog ikke lovændringer, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for lovændringen, for at ændringen kan foretages, samt for opløsning af klubben, hvor paragraf 32 er gældene).

Paragraf 28 :
—————-

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, såfremt mindst 1/4 af de aktive medlemmer indsender en skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsemne.

REGNSKAB

Paragraf 29 :
—————-

Kassereren skal føre kassejournal over samtlige udgifter og indtægter i klubben og udfærdige et afsluttende regnskab, der skal forelægges bestyrelsen senest den 20. april.

Paragraf 30 :
—————-

Regnskabet løber fra den 1. april til den 31. marts.

Paragraf 31 :
—————-

Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, forsynes med revisionspåtegning samt være underskrevet af kassereren, revisoren og formanden.

OPLØSNING AF KLUBBEN

Paragraf 32 :
—————-

Klubben kan ikke opløses, såfremt 1/4 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer for dens beståen. I tilfælde af opløsning tager generalforsamlingen bestemmelse om afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue, idet denne skal anvendes til velgørende eller almennyttige formål i Vojens kommune.
Til dette sidste kræves kun almindeligt stemmeflertal.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. april 1974.
Ændret på ordinær generalforsamling den 30. marts 1982.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. august 1991.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 1992.
Ændret på ordinær generalforsamling den 8. april 1994.
Ændret på ordinær generalforsamling den 9. april 2001